””

Chapter:7 Control and Coordination | सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय

खोन्दो – 7
सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय

Control and Coordination class 10 science in Bodo
Control and Coordination class 10 science in Bodo

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 119

1. गाव मावफुंनाय जाथाइ आरो थाबायनायनि गेजेराव मा फाराग दं?

फिनः

गाव मावफुंनायथाबायनाय
1. गाव मावफुंनाय जाथाइया गाव सानस्लाबा बालानो रोखोमसे मेवखांनाय फारसे रोखोमसे फिनजाथाइ सोमजिनाय।1. थाबायनाया जाबाय बिसोमनि जोहैआथिंनि मोदोम गेहेनसिम हरनाय खौरांनि फिनजाथाइ।
2. गाव मावफुंनाय मेरु दिरुंनि जोहै सामलायजानाय आरो सोमोन्दो गोनां।2. उन मेलेमा आथिंनि मोदोम गेहेनखौ सोलिनो बिथोन होयो आरो सामलायो।
3. बियो गाव गोसो मावफुंजायि(involuntary action) जाथाइ।3. बियो गाव गोसो मावफुंनाय जाथाइ(voluntary action)
Control and Coordination class 10 in Bodo

2. मोननै निउरन (बिसोम जिबख्रि) नि गेजेराव थानाय साइनेपसआव माजायो?

फिन : बिसोम जिबख्रिनि जोहै लाबोजानाय खौरांफोरा एक्सननि गेजेरजों बेनिजोबथासिम थाङो। एक्सननि जोबथायाव मोब्लिबारि मोन्दांथिआ साइनेपसआव माखासे रासायनफोर ओंखारहोयो। बे रासायनफोरा साइनेपसखौ बारलाङो आरो उननि बिसोम जिबख्रि (neuron) नि मोनसे डेनड्राइटआव एखे रोखोमनि मोब्लिबारि मोनदांथि जागायो।

3. मेलेमनि बबे बाहागोआव सोलेरनि आवफाव आरो समानथाथाइखौसामलायो?

फिनः सोलेरनि आव-फाव आरो समानथाथाइखौ मेलेमनि उन-मेलेम (hind brain) आ सामलायो जायखौ चेरिबुलाम बुङो।

4. धुप खाथिनि मोदोमनायखौ नों माबोरै हमदाङो?

फिन :धुप खाथिनि मोदोमनायखौ गन्थंआव थानाय हमथाग्रा आंगो (आजावग्रा)आंगोनि जोहै मोनदाङो । बे खौरांआ सिगां मेलेमनि आलादा थावनिसिम दैदेनज़ायोजाय खौरांनि ओंथिखौ फोरमायो।

5. गाव मावफुंनाय जाथाइआव मेलेमनि बिफावा मा?

फिन : सोलेरनि गासै बिसोमफोरा मेलेमसिम थांनाय बेसोरनि लामा मिरु दिरुंनि मोनसे मुथायाव लोगो नाङो। गाव मावफुंनाय बोरलाफोरा बे मेरु दिरुङाव गावना गाव सोमजिखाङो, खौराङा सोसनजानायब्लाबो मेलेमसिम सहैनो थांबाय थायो। मेलेमा गोबां मावरोंनायखौ इउननि थाखैबो दोनथुमनो हागौ।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 122

1. लाइफां हरमनफोरा मा मा?

फिन : लाइफांनि जायफोर रासायनारि खौसेफोरा बारायनाय, जौगानाय आरोआबहावासिम फिन हरनायनि लोब्बा लाखिनायाव मदत होयो, बेफोरनो लाइफां हरमन । बेफोरो जाबाय – अक्सिन, जिबारेलिन , साइट’काइनिन बायदि बायदि।

2. सोरांनि फारसे सांग्रां लाइफांनि बिलाइफोरनि मावसारनायनिफ्राय गोरलैबिथनि मावसारनायखौ माबोरै फाराग खालामनो?

फिन: (i) सोरांनि फारसे सांग्रां लाइफांनि बिलाइफोरनि मावसारनाया सोरांनि फारसे देबलाङो नाथाय बिथ’नि मावसारनाया सोरांजों जाखांनाय एबा देबनाय जाया।

(ii) सोरांनि फारसे देबनाया अक्सिन मुंनि हरमननि थाखै जायो नाथाय सांग्रां लाइफांनि मावसारनाय बिसोरनिआव थानाय दैनि बिबां सोलायनाय जाहोनाव जायो।

3. बारायनायाव मदद होग्रा लाइफां हरमननि मोनसे बिदिन्थि हो।

फिन : अक्सिना बिजौ बारायहोनायाव मदतहोयो।

4. मोनसे मददनि सोरगिदिं मोनसे आसि बेन्दोंनि बारायनायखौ माबोरैअक्सिना जाहोयो?

फिन :मोनसे आसि बेन्दोंआ जेब्ला हमथानो राहा मोनो अक्सिन हरमना सोमजिग्रा जायगायाव ओंखारो। बेनि जाहोनाव आसि बेन्दोंआ हमथा राहानि सोरगिदिं बारायना हमथाना थायो।

5. हाइड्रट्रपिजम (Hydrotropism) खौ दिन्थिनो मोनसे आनजादखालाम।

फिन : हाइड्र’टपिजमआ जाबाय सिदोमानि मोनदांथि मोननो बारायनाय मावसारनाय। गाजाबेरनोगोनां खायसे मटर एबा बुट बायदिनि बेगरखौ गिसि जाबोर लाखिनाय मोनसे सोल’ बाकसायाव दोननाय जाबाय जायनि थालाया गोबा वाइर गज (wire gauze) जों दाजानाय । साननै सानथामसो सोमावाबालानो दोननाय जाबाय आरो जाबोरखौ गिसियै लाखिनाय जाबाय। साननैसोनि उनाव ओंखारनाय रोदा बिजौआ आरोबाव गिसि जोबोर फारसे दबलांफिनगोन। बेनो रोदानि हाइड्रट्रफिक।

Control and Coordination class 10 in Bodo

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 125

1. जिउआरिफोरनियाव रासायनारि लोब्बा लाखिनाया माबोरै जायो?

फिन : इसिंआरि बिथोबफोरनिफ्राय जिरिनाय हरमनफोरा थोंजोङै थैसिम थाङोआरो थैज़ों लोगोसे थि हरमना मोनफा थि जायगासिम सहैयो। बै थि जायगायाव थानाय जिबख्रिफोरा खायसे जुनिया गुन्द्रामाफोर थायो आरो बिफोरो मोनफा थिरासायनारि खौसे हरमनखौ सिनायो आरो आजावो। बेबादिनो जिबख्रिआ खामानि मावनो हायो।

2. आयदिन गोनां संख्रिखौ बाहायनाया मानो सुबुरुनथाइ होथावना?

फिन : थाइरक्सिन हरमन दानायाव थाइरइड बिथोबनि थाखाय आय’दिननि गोनां जायो। सोलेराव थाइरक्सिना कार्बहाइड्रेट, प्रटिन आरो मेजेम रासायनारि जाथाइखौ सामलायो जाहाते बारायनायनि थाखाय साबसिन बावसि जगायो। आय’दिना थाइरक्सिननि बिजिरख’दानायनि थाखाय गोनांथार । आय’दिननि आंखाल जायोब्ला गोलोन्दि एबा गोदोना बुखांनाय बेराम जायो। आय’दिननि बिबांखौ जोंनो जोबोत खम बिबांनि नांगौ। आय’दिन गोनां जाग्रा संख्रिआव थोजासे बिबांनि आय’दिन थायो। बेखायनो अरायबो आय’दिन गोनां संख्रिबाहायनांगौ।

3. जोंनि सोलेरा माबोर फिनहरो जेब्ला थैयाव एड्रेनेलिना जिरियो?

फिन :एड्रिनेलिनखौ थोंजोङै थैसिम जिरिनाय जायो आरो सोलेरनि गुबुन गुबुन बाहागोसिम लांजायो। एड्रिनेलिननि थांखि अंग एबा जुनिया अंगआ जाबाय मैखुन । बियो मैखुननि मावखांनायखौ गोख्रैसिन खालामो अब्ला जोंनि मोदोम गेहेनसिम अक्सिजेन जगायनाया बाङो |

दोगोन बिखान्थि आरो बिगुराव थानाय थैया बेफोर अंगनि उन्दै धमनिफोरनिसोरगिदिं मोदोम गेहेनफोरनि थनथ्र’नाय जाहोनाव खमायो। बेयो थैखौ जोंनि बेगेंख’आरि मोदोम गेहेनसिम रानसारो।

गेजेर बिसि आरो खामिहारा मोदोम गेहेनफोरनि थनथ्र’नाय जाहोनाव हां बोनाय हगारनायाबो बाङो।

बेफोर गासिबो फिनहरनायफोरा ज’यै थासारिजों लोब्बा लानानै जिउआरिपोरखौ साखा-फारा जानो गोहो होयो।

4. खायसे डायबेटिस बेरामिफोरखौ मानो इनसुलिननि बिजि थुनायजोंनायनाय जायो।

फिन : आमायथु मुंनि बिथोबा इनसुलिन हरमन जिरि होयो। बे हरमना थैनि सिंनि थोरफोखौ दबथायो। बेनि आंखालाव थैनि सिंनि थोरफोआ बाङो आरो डायबेटिस बेरामा जायो। बेखायनो थैनि सिंनि थोरफोखौ सामलायनो थाखाय इनसुलिन बिजि थुनायजों नायनाय जायो।

सोंथि बिदांफरा बिजाबनिपेज: 125-126

1. गाहायनि बबेआ मोनसे लाइफां हरमन?

(क) इनसुलिन (ख) थाइरक्सिन (ग) इष्ट्रजेन (घ) साइटकाइनिन

फिन : (घ) साइट’काइनिन।

2. मोननै बिसोम जिबख्रिनि गेजेराव थानाय लांदां जायगाखौ बुङो

(क) डेनड्राइट (ख) साइनेपस (ग) एक्सन (घ) मोन्दांथि

 फिन : (ख) साइनेपस

3. गाहायाव मखनाय बबेनि थाखाय बिबान गोनां?

(a) साननाय (b) मैखुन मावखांनायखौ सामलायनाय (c) सोलेरखौ थि लाखिनाय (d) गोजौनि गासिबो।

फिन : (d) गोजौनि गासिबो।

4. जोंनि सोलेराव आजावग्राफोरनि (receptor) हाबाया मा? रोखायै,खामानि मावनो हायि आजावग्राफोरनि थासारिखौ सान। मा मा जेंनानुजाथिनो हागौ।

फिन :आजावग्राफोरनि खर’आ खायसे जुनिया बिसोम खरजों दाजानाय। बिफोरो जोंनि मोनदांग्रा अंग जेरै गन्थं, सालाइ, इसिं खोमा बायदियाव थायो।

बेनि गाहाय हाबाया आबहावानिफ्राय खौरां आजावनाय । बिदिन्थि हिसाबै साखिनाय आजावग्राया थावनाय मोनदांगोन आरो मोनामनाय आजावग्राया मोनामनायखौ मोनदांहोगोन।

जोंनि सोलेराव आजावग्राफोरा मोजाङै खामानि मावाबोला खौरांफोरा मेरु दिरंजों मेलेम मोनहैनो गोबाव सम लागोन। बे थासारियाव खौरांनि फिनहरनयाव गोबाव जागोन अब्ला सोलेरनि जखम जाग’लांनो हागौ।बिदिन्थि हिसाबै गुदुं मुवा दांनायनि खौरांखौ थाबै मोनाब्ला जोंनि आखाया खामलांनो हागौ।

5. मोनसे बिसोम जिबख्रिनिदाथाइखौ आखि आरो बेनि हाबाखौ फोरमाय।

फिन :

Control and Coordination class 10 in Bodo

(i) जिबख्रि मोदोमनि गेजेरजों एक्सनसिम आरो एक्सननि जोबथा खर’सिम मोब्लिब इसारानि गेजेरजों खौरां रोगायो, बेखौ बिसोम मोनदांथि बुङो।

(ii) एक्सननि जोबथायाव मोब्लिबारि मोनदांथिआ माखासे रासायनफोर ओंखारहोयो। बेफोर रासायनफोरा लांदां जायगा माइनेपसखौ बारलाङो आरो उननि बिसोम जिबख्रि (neuron) नि मोनसे डेनड्राइटआव एखे रोखोमनि मोब्लिब मोनदांथिआ जागायो।

6. लाइफाडाव फटट्रपिजमा माबोरै जायो?

फिन : लाइफांनि गोरलै बिथ’फोरा साननि सोरांनि फारसे देबलांनायजों फिनहरो। जेब्ला फांसे लाइफांखौ फारसे लांदां बाकसायाव दोनो अब्ला लाइफांनि बारायनाय गोरलै बिथ’आ लांदां फारसेजों बारायलाङो। मोनसे अक्सिन मुंनि हरमन, गोरलै बिथ’नि खर’ बिजौआव बिजिरख’ दाजायो, बेयो जिबख्रिफोरखौ गोलावसिन बारायनायाव मदत होयो। जेब्ला साननि सोराङा लाइफांनि फारसेथिंनिफ्राय फैयो, अक्सिना गोरलै बिथ’नि साया गोग्लैनाय बाहागोथिं बायनालाङो। अक्सिननि बे जमा जाफैनाया सोरांनिफ्राय गोजानाव थानाय गोरलै बिथ’नि जिबख्रिफोरखौ गोलावसिन बारायनो थुलुंगा होयो। बे बादिनो लाइफांखौ सोरांनि फारसे दबलांनाय नुयो।

7. मोनसे मेरु दिरंजखम जानायनि बिथिडाव बबे इसाराफोरा हेंथा मोनगोन?

फिन :

(i) गाव मावफुंनाय जाथाइया हेंथा फैयो मानोना गाव मावफुं बोरलाया मिरु दिरुंआव थायो। बेखायनो सोलेरखौ रैखाथि होनो गोख्रैखौरांआ सफैनाय नङा। जायनि जाहोनाव सोलेराव माखासे खैफोद जानो हागौ।

(ii) सोलेरनि गुबुन गुबुन मोनदांथिआ मेलेमसिम सहैनाय नङा।

(iii) मेलेमनिफ्राय फैनाय खौरांफोरा सोलेराव दैदेनजानाय नङा।

8. लाइफाङाव रासायनारि लोब्बा लाखिनाया माबोरै जायो?

फिन :लाइफांनि बारायनाय जौगानाय आरो आबहावासिम फिनहरनायनि लोब्बा लाखिनायाव गुबुन गुबुन लाइफां हरमनफोरा मदद होयो। हरमनफोरा जेराव मावदोंबेनिजानगाराव थानाय जायगाफोराव बेफोर बिजिरख’ दाजायो आरो जाथाइनि थावनिसिम गोरलैयै गोसारो। बिदिन्थि हिसाबै जेब्ला बारायनाय लाइफां साननि सोरां नागिरो अब्ला गोरलै बिथ’आव अक्सिन मुंनि हरमनआ बिजिरख’दाजायोआरो गुबुन जिबख्रिसिम गोसारना जिबख्रिखौ लावलांनायाव मदत खालामो।

9. मोनसे जिबाव सामलायनाय आरोलोब्बा लाखिनायनि मोनसेबिखान्थिनिथाखाय गोनांथिया मा?

फिन :जिउआरिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि मावसारनाय दिन्थियो । बे मावसारनाया बारायनायनि जाहोनाव, आबहावाया सोलायनायनि फिनहरनो थाखाय एबाआदार नागिरनो थाखाय। आबहावायाव जानाय मोनफ्रोम सोलायनाया थि फिनहरनायनि मावसारनाय। बे बादिनो मोनफ्रो मावसारनायाव गासै बाहागोआनो सोमोन्दो थाज्लायनांगोन । गंसे खोलोम हमनो जेरै आसि बिमा आरो आसिफोरनि सोमोन्दो थानांगोन बे बादिनो जिबख्रि बाङारि जिबफोरहा जुनिया बिदाम थानांगोन जाहाते सामलायनाय आरो लोब्बा लाखिनाया जायो।

10. गावगोसो मावफुजायि जाथाइ आरो हारसिं जाखांनाय जाथाइनि गावजोंगावनि फारागा मा मा?

फिन :

गाव गोसो मावफुंजायि जाथाइControl and Coordination class 10 in Bodoगाव गोसो मावफुंजायि जाथाइगाव गोसोमावफुंनायजाथाइ
1. फिनजाथाइनि मावफुंनायासानाबालानो जानाय।1. गोसोजों साननानै मावनाय।
2. गाव गोसोमावफुंजायिआआजावग्राया होनाय मोनदांथिनिगोख्रै फिनथि होनाय।2. गाव गोसोमावफुंनायाआजावग्राया एरथु हरनायनिफिनथि होनाय।
3. आजावग्रा जायगायावनो मावनायाजाफुंङो3. मेलेमनि जोहैसो मावनो थिननायाजाफुंङो
4.बे जाथाया गावमावफुंनायबोरलाजों लायो।4. गाव मावफुंनाय बोरलाजों जाया।

11. जिउआरि फोरनि सामलायनाय आरो लोब्बा लाखिनायनि थाखायबिसोम आरो हरमनारि जुन्थि आदबखौ रुजु आरो फाराग दिन्थि।

फिन:

बिसोम बिखान्थिहरमनारि जुन्थि
1. बिसोम बिखान्थिनि गुबुन गुबुनहाबाया निउरन मुंनि मोनसेसानगुदिजों सामलायजानाय।1. हरमनफोरा, इसिं बिथोबा जिरिहोनाय रासायनारि खौरां दैथायग्रा।
2. निउरनआ मोननै रोखोमनिबिसोमः (a) मोनदांग्रा बिसोम जाय हमथाग्राअंगनिफ्राय मिरु बिसोमबिखान्थिसिम मिथिनोमोननायखौ दैथायहरो। (b) सालायग्रा बिसोम जाय मिरुबिसोम बिखान्थिनिफ्राय मावग्राअंगसिम बिथोन दैथायो।2. हरमनफोरा थोंजोंङैथैआव गोग्लैयोआरो देहा जिबख्रिआव बायस्राहैयो।बिसोरो ज्ञाथाइखालामनाय जायगानि जानगारावसोमजियो।
3. बिसोम बिखान्थिआ गासै सोलेरबाहागोआव बिसोमनि जेखनजोंदाजानाय।3. हरमनारि जुन्थिआ जेबो जेख’नथाया।
4. बिसोम बिखान्थिनि दैदेननायामोब्लिबारि मोनदांथिब्लाबो सिमागोनां। गासै खौरांआ बिसोम बिदामजों सरजाब जानायजिबख्रिसिमल’ सहैयो।4. जिबख्रिफोरहा जुनिया गुन्द्रामाथायो जाय हरमना लाबोनायखौरांखौ बुथुमनो हायो।बिहाजेबो मोब्लिबारि मोनदांथि थाया।

12. फांसे सांग्रां लाइफाङावजानाय मावसारनाय आखुआरोजोंनि आथिंनि मावसारनायनि गेजेराव फारागा मा?

फिन :सांग्रां लाइफांआ एरथुग्रानि फिननाय बिलाइखौ मावसारो। सांग्रां लाइफांनि मावसारनाया दांनाय बिन्दोनि सोलाय गुबुन मोनसे बिन्दोआवसो जायो। बे लाइफांफोरा दांनाय मोनदांनाय लोगो लोगो दैनि बिबांनि सोलायनायजों लाइफां जिबख्रिफोरनि महरा सोलायो जाउनाव बुगा खांनाय एबा थनथ्रलांनाय जायो बेखायनो महरा सोलायो । बेफोर गासै जाथाइनि थाखै’जेबो जुनिया बिदाम थाया।

जोंनि आथिंनि मावसारनाया मोदोम गेहेनजों नांजाबनाय बिसोमजों जायो। आथिंखौ सोमावनो मेलेमा बिसोमनो बिथोन हरो। बेफोर खौरांफोरा मोब्लिबारि मोनदांथिजों गोसारो । खौरांआ आथिंसिम थांब्ला मोनदांथिआ रासायनारि सिगनेलसिम सोलायो आरो मोदोम गेहेना आथिंखौ दैखांनो थनथ्र’यो आरो गोसारो। बेफोरो मोनफा जुनिया प्रटिननि जोहै महर सोलायनाय जायो आरो मोब्लिब मोनदांथिनि फिननाय महरै मावसारनायखौ जाफुंहोयो।

खोन्दो -1 रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय

खोन्दो -2 एसिड, खारदै आरो संख्रि

खोन्दो -3,धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -4 कार्बन आरो बेनि खौसेमुवाफोर

खोन्दो -5 गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय

खोन्दो– 6 जिउबिखान्थि

Science Class 10 Chapter-7 Video Tutorials in Bodo Medium Coming soon…

Recent Articles

SVAYEM Scheme Assam 2020 – Eligibility Criteria & Application Form

Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment (SVAYEM) Yojana announced by the Hon’ble Finance Minister of Assam in his budget speech on...

Assam Orunodoi Scheme Apply– Arunodoi Scheme Eligibility, Application Form

Assam Arunodoi Scheme 2020 @ finance.assam.gov.in | Orunodoi Financial Assistance, Eligibility: Arunodoi Scheme or Orunodoi Scheme is an upcoming scheme under...
Chapter:7 Control and Coordination | सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox