Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

खोन्दो – 9 फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

Heredity and Evolution class 10 science in Bodo
Heredity and Evolution class 10 science in Bodo

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 143

1.जुदि मोनसे लैखोन (trait) A आ मोनसे आथोनारि नङिआजायग्राहारिसानि मोनसे जिबनि 10% हिसाबै थांना थायो आरो मोनसे लैखोनB आ एखे जिबजथाइनि 60% हिसाबै थांना थायो, माबे लैखोना सिगाडाव ओंखारबोगोन?

फिन : लैखोनB आ जिब ज’थाइनि 60% हिसाबै दंखायनो बेनि जिबज’थाइयाबांसिन| बेखायनोलैखोन B आ सिगाङाव ओंखारबोगोन। लैखोन A आ 10% ल’थानायखाय बियो उनाव ओंखारगोन।

2. मोनसे हारिसानि रोखोमफोरनि सोमजिनाया माबोरै थांना थाहोयो?

फिन :मोनसे हारिसानि आजायनायाव फोलेरफारि बादियै रोखोम सोमजियो।हारिसाफोरनि बे रोखोम सोमजिनाया गुबुन गुबुन आबहावायाव थांना थानायनि खाबु थायो। रोखोमनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुन, एखुथा जिबफोरा बायदिरोखोमनि खाबुफोर थायो। बिदिन्थि हिसाबै बिदुंखौ सहायनो हाग्रा बेक्टेरियाफोरा बिदुंनि गुथालाव साबसिनै थांना थानो हायो।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 147

1.मेण्डेलनि आनजादफोरनि लैखोनफोरा माबोरै गादबग्रा एबा गादबजाग्रा जानो हागौ?

फिन :F2जोलैआव गावजों गाव हायना नांनाय उनाव नुजाथिनाय लैखोना 75% जायोब्ला बे लैखोनआ गादबग्रा आरो 25% ल’ नुजाथिनाय लैखोनआ गादबजाग्रा।

2.मेण्डेलनि आनजादफोरा माबोरै लैखोनफोरा उदाङैफोलेरफारियै आरजि जायो होनना दिन्थियो?

फिन : मेण्डेलआ जरानै मोननै जरा उलथा धोरोम दिन्थिनाय मटर लाइफां लाना मालाइजों हायना नांहोदोंमोन। F1जोलैआ मोनफ्रोम जोलैनि गेजेराव गादबग्रा आखुथाइल’ दिन्थिदोंमोन। F2जोलैआ बिफा-बिमानि बादि एखे महर नुजाथियो नाथाय बेनि अनगाबो गुबुन नुजाथि महर दं। बेयो दिन्थियोदि उल्था आखुथाइनि जराया गुबुन जरानि आखुखौ उदाङै दिन्थियो आरो बेबादि उदाङैगावजों गाव बारस्लायलायनाय।

3.ग्रुप ‘A’निथै गोनां सासे हौवाया ग्रुप ‘O’ निथै गोनां सासे हिनजावखौजुलिखालामदों आरो बिसोरनि फिसाजोआ ग्रुप ‘O’ थै गोनां। बेबाथ्राया नोंखौ बुंनो हाहोयो नामादि ग्रुप ‘A’ एबा ‘O’ थै नि बबे मोनसे लैखोनागादबग्रा? मानो एबा मानो नंङा?

Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानायफिन : (i) जुदि ‘A’खौ ‘O’नि सायाव गादबग्रा होनना सानो अब्ला फिसाजोनि थै ग्रुपआ ‘O’जाथावो।

Heredity and Evolution class 10 solution in Bodo

Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय(ii) जुदि ‘O’खौ ‘A’नि सायाव गादबग्रा होनना सानो अब्ला फिसाजोनि थै ग्रुपआ ‘O’ जाथावो।

Heredity and Evolution class 10 solution in Bodo
Heredity and Evolution class 10 solution in Bodo

फिसाजोनियाव ‘AO’थानायखाय थै ग्रुपआ ‘OO’नाथाय माबे गादबग्रा बेखौ थिरां खालामनो हाया।

4.मानसिनि गथसानि आथोनखौ माबोरै थि खालामनाय जायो?

फिन : बिफानिफ्राय गथ’आ माबे क्रम’ज’मखौ आरजिदों बेनि दारैसो गथ’सानिआथोनखौ थि खालामनाय जायो । गासैबो गथ’साफोरा बिसोर हौवासा एबा हिनजाव जायामानो बिसोरनि बिमानिफ्राय X क्रमजम आरजिना लायो। बेबादिनो बिसोरनिबिफानिफ्राय मोनसे X क्रमजम फोलेरफारियै आरजिनाय सासे गथ’साया हिनजावसा जागोन आरो बिनिफ्राय Y क्रम’ज’म फोलेरफारियै आरजियोब्ला हौवासा जागोन।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 150

1.मोनसे एखुथा जिबफोरा मोनसे थि लैखोनजों मोनसे जिबजथाइयावमा मा गुबुन गुबुन राहाजों बांनो हागौ?

फिन : मोनसे जिब ज’थाइयाव मोनसे रोखोमा नुजायोब्ला आरो बै रोखोमा सोलिनाय आबहावायाव साबसिनै थांना थानाय दिन्थियोब्ला, बे लैखोनफोरा मिथिंगायारियै सायख’जागोन आरो बे लैखोनगोनां गोबां एखुथा जिबा जथाइयाव थांना थागोन ।

2.फोलेरफारियै आरजिजायिलैखोनफोरखौ मोनसे एखुथा जिबनि जिउ समाव मानो आरजिनाय जायो?

फिन : मोनसे एखुथा जिबनि जिउसमाव आरजिनाय लैखोनफोरा आजायग्रा नङि बिदाम फोरनि सोलायनायनि थाखै जायो आरो बे सोलायनाया जोनोम जिबख्रिफोरनि । DNA सिम बारलांनो हाया। बेखायनो आरजिनाय लैखोनफोरा उन जोलैसिम बारलाङा।

3.जिनारि सोमोन्दै नोजोर होनायनिफ्राय थांना थानाय मोसाफोरनि एसेलअनजिमाया जिंगासिनांगौनि मोनसे जाहोन मानो?

फिन : मोसाफोरा जिनारि आखुथाइनि बिथिंआव गावजों गावनि गेजेराव जोबोत खम रोखोम नुजाथियो आरो जुदि मिथिंगानि आबहावा गाज्रियै सोलायो अब्ला मासेबो मोसाया थांना थायाबो जानो हागौ। बेबादि माबेबा फोथैग्रा बेरामा जुदि मोसाफोरखौ गाग्लोबो, अब्ला गासैबो मोसाया थैजोबनो हागौ जिहेतु बे बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय, जिननि महराव जोबोत खम रोखोम थायो। मोसानि सुबुं अनजिमाया खमिलांनाय जाहोना बेनो जागोनदि सोलिनाय आबहावाजों गोरोबनाय मोसानि रोखोमा थि जायाखै आरो बेनि थाखैनो मोसानि अनजिमा गोख्रै जोबस्रांलांनोहागौ।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 151

1.मा जाहोनफोरा मोनसे गोदान हारिसा सोमजिहोनो हायो?

फिनः मिथिंगायारि आबहावायाव रोखोम थुब्रायनाया साबजाथाव, सुबुं अनजिमानि हालुरारि जुदा जानाय, बे सुबुं अनजिमानि सायाव गुबुन गुबुन आबहावायारिजाहोग्राफोरनि जाथाइ आरो आजायथि जुदा जानाय आरो क्रम’ज’मनि अनजिमा सोलायनाया गोदान हारिसा सोमजिहोनो हायो।

2.मोनसे हारसिंहायना नांग्रा लाइफां हारिसानिहारिसा जाखांनायावहालुरारिजुदा जानाया मोनसे गाहाइ जाहोन नामा? मानो एबा मानो जाया?

फिनः नङा । लाइफांआ हारसिं हायना नांनाय थाखाय हालुरारि जुदा जानाया मोनसे गाहाइ जाहोन जाया। बेनि उल्थायै गुबुनजों हायना नांनाय हारिसायाव जिनारि बोहैखारनाय जायो आरो बिसोरनि गेजेराव गोख्रै रोखोम थुब्रायनाया जायो, बेखायनो बे बिथिंआव हालुरारि जुदा जानाया मोनसे गाहाय जाहोग्रा।

3.मोनसे आथोनारि नङि आजायग्रा जिबनि हारिसा जाखांनायाव हालुरारि जुदा खालामजानाया मोनसे गाहाइ जाहोन नामा?मानो एबा मानो जाया?

फिनः नङा | आथोन नङिआजायग्रा जिबफोरा उनजोलैनियाव जोबोत खमै रोखोमा। जायोहालुरारि जुदा जानायनिफ्राय जानाय जायखि जाया सोलायनाया उन जोलैसिम बारस्लाया। बे बादि रोखोमा गोदान जोलै सोरजिनो थोजासे नङा।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 156

1. फारिजौगा समगान्थि (term) याव मोननै हारिसाया बेसेबां खाथि बेखौथि खालामनो आखुथाइ बाहायनानै मोनसे बिदिन्थि हो।

फिन: एम्बु, ननेमा, दाव आरो गराय बायदिनि सिगां आथिंनि दाफुंनाया महरथि (Homologous) एखे बेगेंजों दाजानाय जायफोरा बिसोरनि खामानि बादियै दाफुंजानाय। बेखायनो फारि जौग़ा समगान्थियाव बेफोर हारिसाया खाथि।

2. मासे सिख्रिनिगांखं आरो मासे बादामालिनि गांखंखौ महरथि अंगहोननानैसाननो हायोना? मानो साननो हायो एबा मानो साननो हाया ?

फिन: मासे सिख्रिनि गांखं आरो मासे बादामालिनि ग़ांखंआ एखे खामानि मावो। नाथाइ बिसोरनि गुदि आरो दाफुंनाया आलादा। बेखायनो बेफोरखौ महरथि (Homologous) होनना साना।

3. बेगेन्थाइया मा? फारिजौगानाय बिखान्थिनि बागै बेसोर जोंनो माफोरमायो?

फिनःबुहुमनिसा बाहागोनि गोदि ज’नाय अन्थाइयाव हाबनानै थानाय जिब मोदोम एबा जिबनि गोनां बाहागो नङाब्ला जिबफोरा नागारलांनाय सिनफोरखौनो बेगेन्थाइ बुङो।बेगेन्थाइया जिबिनि दाथाय आरो बिसोरो थांना थानाय समनि बागै मिथिहोयो। बुहुमनि सा बाहोगोनि बेगेन्थाइखौ सिं बाहागोआव थानाय बेगेन्थाइनिखुइ गोदानसिनहोनना लानाय जायो। सा बाहागोआव थानाय बेगेन्थाइनि दाथाइया सिं बाहागोनि बेगेन्थाइनिख्रुइ जेथो गोनांसिन। बेनो फोरमायोदि सिगांनि जिबिनिफ्राय फारियै जौगाबोनानै उननि मोननाय जेथो गोनां दाथाइया सोमजिदों।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 158

1.मानसिफोरखौ मानो एखे हारिसायावनो गोग्लैयोब्लाबो महर, गाब आरोमोखांनि बिथिङाव गावजों गाव फाराग नुयो।

फिनः मानसिफोरनि गुबुन गुबुन हारिसानि गेजेराव जिनआरि साजायनाया इसे जुदा जुदा जायोब्लाबो बेवहाय आजायारि हिसाबै जेबो जुदा जाया। आजायनायनि जुदाथिआ मोनसे हारिसानिफ्राय गुबुनखौ फाराख खालामो। मानसिफोरा महर, गाब आरो मोखांनि बिथिंआव गुबुन गुबुनब्लाबो ज’यै थाज्लायनानै फोलेर बांहोनो हायो।

2.फारिजौगा बिथिङाव बेक्टेरिया, बेमा, ना आरो चिम्पानजिफोरनि गेजेरावसोरनि देहा बुमिना साबसिनजोंबुंनो हायोना? मानो साबसिन एबामानो साबसिन नङा?

फिन: गमामायै फारि जौगानायनि सानस्रियाव थार ‘दावगानाय’ गैया। फारि जौगानाया जादों गोरलैयै रोखोमथि सोमजिहोनाय आरो आबहावायारि सायख’नायजों रोखोमथि महर होनाय। फारि जौगानायनि दावगालु हुदाखौल’ बांसिन नुनाय जायो आरोगोबांसिन जेथो गोनां देहा बुमिना बांसिन समावनो नुजायो । बेयो नङादि गोजामसिन बुमिनफोरा जेन उदायि। गोबां गोजामसिन आरो गोरलै बुमिनफोरा दासिम थांनानैदं।

बिदिन्थि हिसाबै गोरलैसिन थार जिउ-महर बेक्टेरियाआ गोबांसिन थांनो हाथाव नङिजायगा जैरै- गुदुं निजिरा, गोथौ लैथोनि गुग’बोनाय आरो एन्टार्कटिकानि बरफआवनो थांनानै थायो। बेबादिनो बेमा, ना आरो चिम्पानजि बायदिनि देहा बुमिना फारि जौगानायजों लोगोसे गासैबो आबहावायाव थांना थानो हानाय बादियै गासैनिआबो साबसिन।

सोंथिबिदां फरा बिजाबनि पेज: 159

1. मोनसे मेण्डेलारिआनजादआव फान्थाव गाबनि बिबार गोनांगोजौ मटर लाइफांखौ गुफुर गाबनि बिबार गोनां गाहाय मटर लाइफांजों आजाय होनाय जादों। फिसा जोलैफोरा गासैबो फान्थाव गाबनि बिबार गोनां जादोंमोन नाथाय बेसोरनि खावसेफ्रामानो गाहायमोन। बेयो फोरमायो दि गोजौ बिमा-बिफानि जिनारिसुफुंनाया गाहायाव होनायबादिदिन्थियो

(क) TTWW  (ख) TtWW (ग) Ttww (घ) TtWw

फिनः (ग)

2. महरसे अंगफोरनि मोनसे बिदिन्थिया जादों

(क)जोंनि आखान्थि आरो सैमानि सिगां आथिं

(ख) जोंनि हाथाइ आरो मैदेरनि हाथाइ

(ग) आलु आरो हाग्रानि मानलाग्रा आथिं (runners)

(घ) गोजौनि गासैबो।

फिनः(घ) गोजौनि गासैबो।

3. फारिजौगायारि बिथिङाव जों गाहायनि बबेजों गोबांसिन आगोसार-

(क) सासे चीन हादरनि फरायसा

(ख) मासे चिम्पानजि

(ग) मासे बेमा

(घ) मासे बेक्टरियाम

फिन: (क) सासे चीन हादरनि फरायसा

4. फरायसंनानै मोनदोंमोन दि गोजों-गाबनि मेगन गोनां गथनि बिमाबिफायाबो गोजों-गाबनि मेगन गोनां जानो हागौ। बे बिथानि सायाव, जों माबाफोर बुंनो हायोनामादि गोजों मेगन गाबनि लैखोना जायखि जाया मोनसे गादबग्रा एबा गादबजाना जायो? मानो नंगौ एबा मानोनङा?

फिनः फोरमायनाय लैखोन गोनां गथ’नि बिमा-बिफाया गोजों मेगन गोनांनि थाखाय महरसेआरि। नाथाय बे लैखोना गादबजाग्रा एबा गादबग्राहोनना थिरांथायाव फैनो हाया।

5. दखरा फरायसंनाया माबोरै फारिजौगानाय आरो थाखोराननायखौइसिंसोमोन्दो गोनां(interlinked)खालामो?

फिनः जिबिनि थाखो राननाया जिबिफोरनि गोरोबथि आरो फराखफोरनि सायाव बिथा खालामना राननाय। जिबिफोरनि खाथि थारनि सोमोन्दो गोबांसिन गोदानथारैआगोसार खर’सा जोलै (arcestor) थायो आरो सोमोन्दो गैलायै एबा फाराखा गुबुन गुबुन आबहावायाव गोरोब होनायनि जुनै जायो। जिबफोरनि थाखो राननाया बिसोरनि जेथो गोनां जानाय हिसाबै खालामनाया फारि जौगानायखौ बुंफोरथियो।

6. महरथि आरो महरसे अंगखौ बिदिन्थि होनानै बेखेवथि लिर।

फिनः

महरसे अंग (Hologous organ ): बेफोर अंगआ गुबुन गुबुन खामानिमावग्रा नाथाय बिसोरनि गुदि आरो दाफुंनाया एखे। बिदिन्थि हिसाबै- बांदामालिनि गांखं, गरायनि सिगां आथिं, मानसिनि आखान्थि बाइदिफोरनि दाफुंनाया एखे नाथाय खामानिआ जुदा जुदा।

महरथि अंग (Analogous organ):बेफोर अंगआ एखे नुथाइ आरो एखे खामानि मावग्रा नाथाय बिसोरनि दाथायआ जुदा जुदा। बिदिन्थि हिसाबै- दावनि गांखं, सिखिरिनि गांखं आरो बादामालिनि गांखंफोरा एखे खामानि मावो नाथाय दाफुंनाया जुदा जुदा।

7. सैमानिगादबग्राखोमोननि गाबखौ दिहुननाय थांखियै मोनसे मावथांखिनि (Project) फोरमायसुं (outline) हो।

फिन: मासे गोसोम खोमोन गोनां महरसेआरि (Homozygous) बुन्दा सैमा आरो मासे गुफुर खोमोन गोनां महरसेआरि बुन्दि सैमाजों आथोन फेहेरलायहोनाय जाबाय। जुदि जोलैआ गासैबो गोसोम खोमोन गोनां जायोब्ला गादबग्रा आखुथाइया गोसोमआ जागोन।

8. फारिजौगायारि सोमोन्दोथिफोरखौ थिरांथा लानायाव बेगेंथाइफोरनि गोनांथिखौ बेखेवना लिर।

फिन: बेगेन्थाइआ जिबिआदि गोबाव सम सिगां थांना दंमोन, बेखौ फोरमायो। बेगेन्थाइया बै समाव थांना थानाय जिबनि दाथायखौ फोरमायो आरो बुहुमनि थोरफोआव मोननाय हिसाबै बिसोरनि बैसोनि फारागथिखौ मिथिहोयो। लोगोसे बुहुमनि सा थोरफोआव मोननाय बेगेन्थाइआ सिं थोरफोनि बेगेन्थाइनिफ्राय फारि जौगाना बिनि जेथो गोनां दाफुंनाय मोननायखौ दिन्थियो।

9. जिउगैयि बेसादनिफ्राय जिउ सोमजिखांदों बेनि जोहा मा फोरमान दङ?

फिनः स्टेनलि एल मिलार आरो हर’ल्ड चि, इउरिया 1953 माइथाइयाव दैदेननाय आनजादनि गेजेरजों सिगांबुहुमनि दैआव थांनानै थानो हाथाव बाइदिनो एखे रोखोमनि मोनसे बारहावा बिसोर लोगो फोनांदोंमोन । बेखौ 100°C नि एसे गाहायनि दुंथाइयाव सामलायना दोननाय जादोंमोन जाहाते बियो अखा मोफ्लामनायखौ उनसोङो। हाबथासे जोबनायाव कार्बननि 15% आ (मिथेननिफ्राय) एमिन’ एसिडगोनां कार्बननि गोरलै

खोसे मुवाफोराव सोलायदोंमोन जाय प्रटिन गुन्द्रामाफोरखौ आबुं खालामदोंमोन। देबादि आनजादा दिन्थियोदि जिउआ गोरलै जिबिआरि नङि गुन्द्रामाफोरनिफ्राय थारैनो जौगाथारनांगौ जाय दाजानायनि लोगो लोगो बुहुमाव दंमोन। बै जागानायजेथो गोनां गुन्द्रामाफोरा जिबख्रि दाफुंग्रा मुवाफोर आरो बिसोरो थांना थानाय जिबफोरनि गावनो गाव बांलांनो हानाय गोहोखौ होयो।

10. आथोनारि नङि आजायनायनिख्रुइ आथोनारि आजायनाया गोबांसिनथावरिनोहाग्रा रोखोमफोरखौ माबोरै सोमजिखांहोयो फोरमाय। बेफोर आथोनारि आजायग्रा जिबफोरनि फारिजौगानायाव माबोरै जाथाइखालामो?

फिन: आथोनारि आजायनाया आजायख’आव मिअसिस गावस्रानायजों क्रम’ज’मनि बारस्लायनाय जाहोनाव जायो। आजाय जिबख्रि सोमजिनाय खान्थिआ क्रम’जमाव माखासे रोखोम सोमजिहोयो। जेब्ला आजाय जिबख्रिया बायनायो, सरासनस्रा क्रम’जमा थाफिनोब्लाबो बिमा-बिफानिफ्राय आलादा क्रम’जम मोनहैयो। बेबादिनो मोनफ्रोम जोलैआव जिनारि मुवानि मख’थाव रोखोम जायो जायफोरा उन जोलैफोराव खर’सा जोलैनि जोबोत आलादा। आथोनारि नङि आजायनायाव DNA फाननै जानायनि जाहोनाव इसेल’ सोलायनायखौ नुनो मोनो जाय जिनारि हिसाबै बिमा-बिफाजों समान। बेबादिनो फोरमायनो हायोदि आथोनारि आजायग्रा जिबफोरनि फारि जौगानाया आथोनारि नङि आजायग्रानिख्रुइगोख्रैसिन।

11. बिफा आरो बिमानि समान जिनारि बिहोमा होनाया माबोरै उनजोलैफोरखौथि खालामो?

फिन: गोबां जिबिनिआव जिनारि मुवाफोरा जरा क्रम’जम हिसाबै थायो। आथोनारि आजायग्रानि आजाय जिबखिआ मिअ’सिस बिखान्थिजों सोमजियो जाय समाव जिनारि मुवानि खावसे मोनफ्रोम आजायजिबख्रियाव थाङो । जेब्ला जोला आरो जोनि आजाय जिबख्रि आथोनारि फेहेरनाय समाव बायस्रायो सरासनस्रा अनजिमायादोनथुमफिनजायो। बिमा आरो बिफानिफ्राय जिनारि मुवाया खावसेयै फैयो। बेबादिसमान बिबांनि जिनारि मुवाया मिअसिस बिखान्थिजों बिमा आरो बिफानिफ्राय आजाय जिबख्रिनि जोहे फैनाया गोनांथार।

12. मोनसे जिबजथाइयाव मोनसे एखुथा जिबआ थांना थानो सोलायनायावल(गुबुनथि) खाबु जगायो।नों बे बिबुंथिखौ गनायो ना? मानो गनायो एबा मानो गनाया?

फिन: मोनसे जिब ज’थाइयाव मोनसे एखुथा जिबआ थांना थानो रोखोमा खाबु ज’गायोब्लाबो खायसे जिबिनि माहारियारि आखुथाइनि जाहोनाव थांना थायाबो जानो हागौ। गासैबो रोखोमा जिब ज’थाइयाव मोजाङै थांना थानायनि खाबुखौ मोनजोबा। थांना थानाया रोखोमनि आखुथायनि सायाव सोनारो।

खोन्दो -1 रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय

खोन्दो -2 एसिड, खारदै आरो संख्रि

खोन्दो -3,धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -4 कार्बन आरो बेनि खौसेमुवाफोर

खोन्दो -5 गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय

खोन्दो– 6 जिउबिखान्थि

खोन्दो – 9 फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

Science Class 10 Chapter-9 Video Tutorials in Bodo Medium Coming soon…

Leave a Reply