””

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय
Light Reflection and Refraction Class 10 Science in Bodo

Light Reflection and Refraction Class 10 Science in Bodo

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 168

1. गंसे खरलेब आयनानि गाहाइ फ’कासआ माखौ बुङो?

फिन : खरलेब आयनानि बिथिंआव गाहाइ अक्षनि लिग रोदाफोरा रिफिनायनि उनाव गाहाइ अक्षनि सायाव आयनानि मोखाङाव थानाय मोनसे बिन्दोसिम मोखां जायो। बे बिन्दोखौ खरलेब आयनानि गाहाइ फकास बुङो।

2. गंसे दुलुर आयनानि खेंख्रा सखावा 20 से.मि.। बेनि फकास जानथाइया बेसेबां?

फिन : होनाय दं, खेंख्रा सखाव = 20 से.मि

जों मोनथिगौदि, R = 2f

बेखायनो, फकास जानथाइ (f) = 1/2 x खेंख्रा सखाव (R)

= 1/2 x 20

= 10 से.मि.

3. मोनसे नोजोर मुवानि जोबोद देरनाय सायखं सोमजिहोनो हानाय गंसे आयनानि मुं बुं।

फिन : खरलेब आयना।

4. गारिफोराव गंसे खंसा आयनाखौ मानो उनथिं नायग्रा हिसाबै बाहायो?

फिन : खंसा आयनायाव जेब्लाबो दुइनाय महरनिब्लाबो थोंगोर सायखं सोमजिहोयो। बेफोर जिहेतु सा फारसे दबनाय बेफोरहा गुवार नुहोग्रा फोथार बादि जायगा दं | बेबादिनो खंसा आयनाफोरा गुवार जायगानि सायखं सोमजिहोयो। बेखायनो गारिफोराव उनफारसे नायनो थाखाय खंसा आयनाखौ बाहायनाय जायो |

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 171

1. गंसे खंसा आयनानि फ’कास जानथाइखौ दिहुन जायनि खेंख्रा सखावआ 32 से.मि. |

फिन : खंसा आयनानि खेंख्रा सखाव आरो फकास जानथाइनि माना दाजाबथाइ।

बेवहाय, R = + 32 से.मि.

जों मोनथिगौदि, R = 2f

बेखायनो, f = R/2

= + 32/2

= + 16 से.मि.

2. गंसे खरलेब आयनाया 10 से.मि. गोजानाव लाखिनाय मोनसे नोजोर मुवानि थामफान गेदेर थार सायखं सोमजिहोदों। सायखंआ बबेयाव दं?

फिन : सोमजिनाय सायखङा थार। बेखायनो m आ दानख’थाइ।

होनाय दं, नोजोर मुवानि जानथाइ= -10 से.मि.

बेखायनो, m = – v/u

-3 = – v/u

v = 3u = 3 x (-10) = -30 से.मि.

सायखंआ मुवानि फारसे गाहायथिं आयनानिफ्राय 30 से.मि. गोजानाव सोमजिगोन।

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 176

1. बारनि गेजेरजों थानाय मोनसे सोरांनि रोदाया दैयाव खेंस्लायै हाबहैदों। सोरांनि रोदाया थोंगोरनि खाथिथिं दबलांगोन ना गोजानथिं दबलांगोन ? मानो ?

फिन : सोरां रोदाया थोंगोरनि खाथिथिं दबलांगोन। गोबासिन बिजों बारआव सोरांनि गोख्रैथिआ रोजासिन बिजों दैनिख्रुइ बांसिन । बारनिफ्राय सोरां रोदाया दैआव हाबनाय लोगो लोगो गोख्रैथिआ खमायनानै दबलांगोन।

2. 1.50 रिफिखन बिसान थानाय सोरांनि रोदाया बारनिफ्राय ग्लाससिम हाबहैदों। ग्लासआव सोरांनि गोख्रैथिया बेसेबां? लाथिख’आव सोरांनि गोख्रैथिया 3 x 108 मि./से.

फिन : ग्लासनि रिफिखन बिसान (ng) = 1.50

लाथिख’आव सोरांनि गोख्रैथि (c) = 3 x 108 मि./से.

बेखायनो, ग्लासआव सोरांनि गोख्रैथि = c/ng

= (3 x 108 )/1.5 = 2 x 108 मि./से.

3. थख’लाइ 10.3 निफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन सोरांआरि रोजोबथि थानाय बिजोंखौ दिहुन आरो बयनिख्रुइ खमसिन सोरांआरि रोजोबथि थानायखौबो दिहुन।

फिन :  बयनिख्रुइ बांसिन सोरांआरि रोजोबथि थानाय बिजोआ हीरा । बिनि रिफिखन बिसाना 2.42 बयनिख्रुइ आरो खमसिन सोरांआरि रोजोबथि थानाय बिजोंआ बार। बिनि रिफिखन बिसाना 1.0003

4. नोंसोरनो खेरासिन, टारपेन्टाइन आरो दै होनाय जादों। बेफोरनि बबे मोनेसेनि गेजेरजों सोरांआ बांसिन गोख्रैथिजों थाङो ?

फिन : केरासिन, टारपेन्टाइन आरो दैनि रिफिखन बिसाना फारियै 1.44, 1.47 आरो 1.33

बेवहाय दैनि रिफिखन बिसाना खमसिन। बेखायनो दैआ गोबासिन बिजों आरो सोरांनि गोख्रैथिया दैआव बांसिन जागोन।

5. हीरानि रिफिखन बिसाना 2.42। बे बाथ्रानि ओंथिया मा?

फिन : हिरानि रिफिखन बिसाना 2.42 बेनि ओंथिआ जाबाय बार आरो हीरानि गेजेराव सोरांनि गोख्रैथिनि रुजुथाइया 2.42

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 184

1. गंसे लेन्सनि 1 डाइअप्टार गोहोआ माखौ बुङो ?

फिन : गंसे लेन्सनि । डाइअप्टार गोहोआ जाबाय बे लेन्सनि गोहो जायनि फकास जानथाइया 1 मिटार। 1D = 1m-1

2. गंसे खंसा लेन्सआ 50 से.मि. गोजानाव गंसे बिजिनि मोनसे थार आरो उल्था सायखं सोमजिहोदों। जुदि सायखं आरो नोजोर मुवानि महरा समान अब्ला नोजोर मुवानि थावनिखौ दिहुन ? लोगोसे लेन्सनि गोहोखौबो दिहुन।

फिन : होनाय दं, सायखंनि जानथाइ, v = + 50 से.मि.

सायखं आरो नोजोर मुवानि महरा समान आरो नोजोर मुवाया जेब्लाबो लेन्सनि सिगांआव थायो |

बेखायनो, नोजोर मुवानि जानथाइ, u = -50 से.मि.

दानिया, लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै मोनो

1/f = 1/v – 1/u

1/f = 1/(+50) – 1/(-50)

1/f = 1/50 + 1/50

1/f = 1/25

f = +25 से.मि. = +0.25 मि.

दिहुननो गोनां लेन्सनि गोहोनि माना,

P = 1/f

P = 1/(+0.25)

P = +4D

सोंथिबिदां फरा बिजाबनि, पेज: 185

1. गाहायनि बबे मोनसे मुवाखौ लेन्स बानायनो बाहायनो हाया ?

(a) दै (b) ग्लास (c) प्लाष्टिक (d) हाब्रु

फिन : (d)

2. गंसे खरलेब आयनायाव सोमजिनाय सायखंआ थारनङि, थोंगोर आरो नोजोर मुवानिखुइ देरसिन। नोजोर मुवानि थावनिआ बबेयाव जागोन ?

(a) गाहाइ फ’कास आरो खेंख्रा मिरुनि गेजेराव।

(b) खेंख्रा मिरुआव।

(c) खेंख्रा मिरुनि बायजोयाव।

(d) आयनानि मेरु आरो फ’कासनि गेजेराव।

फिन : (d) आयनानि मेरु आरो फ’कासनि गेजेराव।

3. गंसे खंसा लेन्सनि सिगांआव बबे थावनिआव नोजोर मुवा दोनोब्ला नोजोर मुवानि थार नङि सायखं मोनगोन ?

(a) लेन्सनि गाहाइ फकासआव।

(b) फ’कास जानथाइनि नैफान जानथाइयाव।

(c) जोबनो गैयि जानथाइयाव।

(d) लेन्सनि सोरां मिरु आरो गाहाइ फ कासनि गेजेराव।

फिन : (b) फ’कास जानथाइनि नैफान जानथाइयाव।

4. गंसे दुलुर आयना आरो गंसे गोबा दुलुर लेन्स गंनैनिबो फ’कास जानथाइया -15 से.मि.।आयना आरो लेन्सआ

(a) गंनैबो खरलेब।

(b) गंनैबो खंसा।

(c) आयनाया खरलेब आरो लेन्सआ खंसा।

 (d) आयनाया खंसा नाथाय लेन्सआ खरलेब।

फिन : (a) गंनैबो खरलेब।

5. गंसे आयनानिफ्राय नों जेसेबां गोजानाव गसंना थाया मानो, नोंनि सायखंआ थोंगोर जादों। आयनाया जागोन

(a) समानथाला

(b) खरलेब

(c) खंसा

(d) समानथाला एबा खंसा

फिन : (d) समानथाला एबा खंसा

6. सोदोब बिहुंआव थानाय फिसा फिसा हांखोफोरखौ फरायनो थाखाय गाहायाव होनाय बबे रोखोमनि लेन्सखौ नोंसोर बाहायगोन?

(a) 50 से.मि. फकास जानथाइनि गंसे खंसा लेन्स

(b) 50 से.मि. फकास जानथाइनि गंसे खरलेब लेन्स

(c) 5 से.मि. फ कास जानथाइनि गंसे खंसा लेन्स

(d) 5 से.मि. फ कास जानथाइनि गंसे खरलेबलेन्स

फिन : 5 से.मि. फ कास जानथाइनि गंसे खंसा लेन्स

7. जों गंसे 15 से.मि. फ’कास जानथाइनि खरलेब आयनायाव नोजोर मुवानि थोंगोर सायखं सोमजि होनो लुबैदों। आयनानिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाइया मा जागोन? सायखंनि आखुथाइया मा जागोन? सायखंआ नोजोर मुवानि देरसिन ना दुइसिन जागोन बे बिथिंआव सोमजिनाय सायखंखौ दिन्थिनो थाखाय रोदा सावगारि आखि।

फिन : आयनानिफ्राय नोजोर मुवाखौ फकास (F) आरो मिरु (P) नि गेजेराव लाखिनांगोन एबा 0 निफ्राय 15 से:मिः नि गेजेराव जानांगोन। अब्ला सायखंआ थारनङै थोंगोर आरो नोजोर मुवानिख्रुइ देरसिन जागोन।

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

8. गाहायाव होनायफोरनि बिथिंआव बाहायनाय आयनाफोरनि मुं लिर।

(a) गंसे गारिनि खर’नि लाइट

(b) गंसे गारिनि जिंफारसे /उनफारसे नायग्रा आयना

(c) सानदुंआरि अरदाब (Solar furnace)

नोंसोरनि फिननायखौ जाहोन होना लिर।

फिन :

(a) गंसे गारिनि खर’नि लाइटआव खरलेब आयना बाहायो जाहाते लाइटनि सोरांआ आयनायाव सौग्रुना लिगै गोजानसिम थांनो हायो।

(b) गंसे गारिनि जिं एबा उनफारसे नायनो खंसा आयना बाहायो जाहाते आयनायाव गुवार जायगानि गासै सायखंआ थोंगोर आरो फिसायै सोमजियो।

(c) सानदुंआरि अरदाब (Solar furnace)आव गेदेर खरलेब आयनाफोरखौ बाहायो जाहाते साननि सोरांफोरा ज’ जानानै बिदुं  सोमजियो | 

9. गंसे खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ गांसे गोसोम सिजों खोबनाय जादों। बे लेन्सआ नोजोर मुवानि आबुं सायखं सोमजिहोनो हागोन ना? आनजादजों नोंसोरनि फिननायखौ नायबिजिर। नोंसोरनि नायबिजिरनायखौ बेखेव।

फिन : गंसे खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ गोसोम सिजों खोबथेना दोनब्लाबो आबुं सायखं सोमजिहोनो हागौ। नाथाय सायखंनि गोख्रोंथिया (intensity) खमायो जेब्ला खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ गोसोम सिजों खोबथेयो।

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

खावसे खोबथे जानाय लेन्सजों सायखं सोमजिनायनि रोदा सावगारि ।

10. 5 से.मि. लाउथाइनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 10 से.मि. फ कास जानथाइ गोनां गंसे नांजाब मोखां लेन्सनि सिगाङव 25 से:मिः गोजानाव लाखिनाय जादों। रोदा सावगारिखौ आखि आरो सोमजिनाय सायखंनि थावनि, महर आरो आखुथाइखौ दिहुन।

फिन : बेवहाय, बाहायनाय नांजाब मोखां लेन्सआ खंसा लेन्स । होखानाय जखाफोरा गिदिरखाय, सुजाबाव आखिनायनि सुबिधानि थाखै 1 से:मिः = 5 से:मि: जखा लाना आखिनाय जागोन । थामहिनबा:

5 से:मि: लाउथाइनि नोजोर मुवानि थाखै 1 से:मिः

10 से:मिः फकास जानथाइनि थाखै 2 से:मिः

25 से:मि: मुवानि जानथाइनि थाखै 5 से:मि: स्केल जखा लानाय जादों।

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

(a) सोमजिनाय सायखं (AB) नि थावनि 3.3 x 5= 16.5 से.मि.

(b) सायखंनि आखुआ थार, उल्था।

(c) सायखंनि जौथाइ 0.7 x 5=3.5 से.मि. मुवानिख्रुइ दुइसिन।

11. 15 से:मि: फ कास जानथाइ गोनां गंसे खरलेब लेन्सआ लेन्सनिफ्राय 10 से:मिः गोजानाव मोनसे सायखं सोमजिहोदों। लेन्सनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाइया बेसेबां रोदा सावगारिखौ आखि।

फिन : बेवहाय, फकास जानथाइ (f) = -15 से.मि. (खरलेब लेन्सनि थाखाय f आ दानखथाइ)

सायखंनि जानथाइ (v) = -10 से.मि.

दानिया, 1/f = 1/v – 1/u

1/u = 1/v – 1/f

1/u = 1/(-10) – 1/(-15)

1/u = (-3+2)/30

1/u = -1/30

u = – 30 से.मि.

नोजोर मुवाया खरलेब आयनानि 30 से.मि. सिगांआव सोमजिगोन | खरलेब लेन्सआव सोमजिनाय रोदा सावगारिखौ आखिनाय जाबाय –

 से:मि: = 5 से:मि: स्केल हमनाय जागोन।

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

12. 15 से:मि: फ’कास जानथाइ गोनां गंसे खंसा लेन्सनिफ्राय 10 से:मिः गोजानाव मोनसे नोजोर मुवा लाखिनाय जादों। सायखंनि थावनि आरो आखुथाइखौ दिहुन।

फिन : बेवहाय, फकास जानथाइ (f)= +15 से.मि.

नोजोर मुवानि जानथाइ (u) = -10 से.मि.

सायखंनि थावनि (v) = ?

लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै, 1/f = 1/u + 1/v

1/v = 1/f – 1/u

1/v = 1/15 – 1/(-10)

1/v = (2+3)/30

1/v = 5/30

1/v = 1/6

v = 6 से.मि.

बेखायनो, सायखंनि जानथाइ (v) = 6 से.मि.

v नि माना दाजाबथाइ। बेखायनो सायखंआ थार नङै  आरो थोंगोर आखुनि जागोन।

13. गंसे समानथाला आयनाया सोमजि होनाय गेदेरथिया जादों +1, बेनि ओंथिया मा?

फिन : बेवहाय, m =+1

जों मोनथिगौदि, m = h’/h = -v/u

+ 1 = -v/u

v = -u

बेखायनो, बेवहाय सायखंआ नोजोर मुवानि समान आरो थार नङै जागोन मानोना m नि माना दाजाबथाइ।

14. 5.0 से:मि: लाउथाइनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 30 से:मि: खेंख्रा स’खाव गोनां गंसे खंसा आयनानि सिगाडाव 20 से:मिः गोजानाव लाखिनाय जादों । सायखंनि थावनि, आखुथाइ आरो महरखौ दिहुन।

फिन : होनाय दं, नोजोर मुवानि महर,h = +5 से.मि.

नोजोर मुवानि जानथाइ, u = -20 से.मि.

खेंख्रा स’खाव,R = +30 से.मि.

बेखायनो, फकासनि लाउथाइ, f = R/2 = +30/2 = +15 से.मि.

लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै, 1/f = 1/u + 1/v

1/v = 1/f – 1/u

1/v = 1/(+15) – 1/(-20)

1/v = (4+3)/60

1/v = 7/60

v = 60/7 = 8.6 से.मि.

बेखायनो, सायखंनि थावनि = 8.6 से.मि.

जों मोनथिगौदि, m = h’/h = -v/u

सायखंनि महर h’ = -v/u x h

h’ = -8.6/(-20) x 5

h’ = 2.15 से.मि.

सायखंआ 2.15 से:मिः जौथाइनि थार नङै, थिया आखुनि जागोन।

15. 7.0 से:मि: लाउथाइनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 18 से:मिः फ कास जानथाइ गोनां गंसे खरलेब आयनानि सिगाङाव 27 से:मिः गोजानाव लाखिनाय जादों। रोखा सायखं सोमजि होनो थाखाय फैसालिखौ आयनानिफ्राय बेसेबां गोजानाव लाखिनांगोन? सायखंनि महर आरो आखुथाइखौ दिहुन।

फिन : नोजोर मुवानि महर, (h) = +7.0 से.मि.

फकास जाथाइ, (f) = -18 से.मि.

नोजोर मुवानि जानथाइ (u) = -27 से.मि.

सायखंनि जानथाइ,(v) = ?

सायखंनि जौथाइ (h) = ?

लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै, 1/f = 1/u + 1/v

1/v = = 1/f – 1/u

1/v = 1/(-18) – 1/(-27)

1/v = (-3+2)/54

1/v = -1/54

v = -54 से.मि.

बेखायनो, फैसालिखौ आयनानिफ्राय 54 से.मि. गोजानाव मुवानि फारसे लाखिनांगोन।

जों मोनथिगौदि, m = h’/h = -v/u

h’ = -v/u x h

h’ = (-54)/(-27) x (+7)

h’ = -14 से.मि.

सायखंआ थार, उल्था आरो महराव गेदेर।

16. -2.0 D गोहो थानाय गंसे लेन्सनि फ’कास जानथाइखौ दिहुन। बे लेन्सआ मा रोखोमनि ?

फिन : होनाय दं, गोहो (P) = -2.0 D

अब्ला, f = 1/P

f = 1/(-2.0)

f = -0.5 मि.

बे लेन्सआ गंसे खरलेब लेन्स |

17. सासे ड’क्टरआ बिथोन होनाय मोजां खालामग्रा लेन्सनि गोहोआ +1.5 D । लेन्सनि फ’कास जानथाइखौ दिहुन। बिथोन होनाय लेन्सआ नांजाब मोखां ना उदां मोखां ?

फिन : होनाय दं, गोहो (P) = +1.5 D

अब्ला, f = 1/P

f = 1/(+1.5)

f = +0.6667 मि.

f = + 66.67 से.मि.

फकासनि माना दाजाबथाइ बेखायनो लेन्सआ नांजाब मोखां।

खोन्दो -1 रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय

खोन्दो -2 एसिड, खारदै आरो संख्रि

खोन्दो -3,धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -4 कार्बन आरो बेनि खौसेमुवाफोर

खोन्दो -5 गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय

खोन्दो– 6 जिउबिखान्थि

खोन्दो – 9 फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

खोन्दो – 10 सोरां-रिफिनाय आरो रिफिखननाय

खोन्दो – 11 मानसिनि मेगन आरो रंगिना-संगिना बुहुम

Science Class 10 Chapter-10 Video Tutorials in Bodo Medium

For NCERT E Books : Click Here

Recent Articles

SVAYEM Scheme Assam 2020 – Eligibility Criteria & Application Form

Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment (SVAYEM) Yojana announced by the Hon’ble Finance Minister of Assam in his budget speech on...

Assam Orunodoi Scheme Apply– Arunodoi Scheme Eligibility, Application Form

Assam Arunodoi Scheme 2020 @ finance.assam.gov.in | Orunodoi Financial Assistance, Eligibility: Arunodoi Scheme or Orunodoi Scheme is an upcoming scheme under...
Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox