””

Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -3
धातु आरो धातुनङिफोर

Metals And Non-Metals Class 10 science in Bodo
Metals And Non-Metals Class 10 science in Bodo

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 40

1.मोनसे धातुनि बिदिन्थि हो जाय

i. सरासनस्रा दुंथाइयाव लाव लाव।
ii. गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजायो।
iii. बिदुनि साबसिन दैदेनग्रा।
iv. बिदुंनि खम दैदेनग्रा।

फिन : (i) मार्कारि(पारा)       (ii) सदियाम        (iii) सिलभार          (iv) लेड

2. बुदामब्लेजाग्रा आरो दाफ्लाउजाग्रानि ओंथिखौ बेखेव।

फिन : बुदामब्लेजाग्राया धातुनि मोनसे धोरोम जायखौ हाथ्रिजों बुना दाब्लेयै गुवार महराव लाखिनो हायो।

दाफ्लाउजाग्राया धातुनि मोनसे धोरोम जायखौ बुनानै गोलाव महराव लाखिनो हायो।

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 46

1.सडियामखौ मानो खेरासिन थावआव गोदोहोना लाखिनाय जायो?

फिन : सडियामआ जोबोद सांग्रां। बेखौ लांदांयै बाराव लाखिब्ला बेयो अर जोंखाङो।

2. फिनजाथाइफोरनि समानथाइखौ लिर

i. आइरणआ दैखफ’जों जानाय फिनजाथाइ

ii.केलसियाम आरो पटासियामआ दैजों जानाय फिनजाथाइ

फिन :   

(i) 3Fe+ 4H2O(g) → Fe3O4 + 4H2

 (ii)  Ca + 2H2O→ Ca(OH)2 + H2
2K + 2H2O→ 2KOH + H2

3. रोखोमब्रै धातुफोर A, B, C आरो D नि नमुनाफोर लानाय जादोंआरोगाहायाव होनाय गलिलावफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे होदेरनाय जादों। मोननाय फिथाइखौ गाहायाव होनाय बादि थख’लाइ बानायनाय जादों।

धातु आइरण (II)सालफेट कपार(II)सालफेट जिंकसालफेट सिलभार नाइट्रेट
A फिनजाथाइ जाया जायखारनाय
B जायखारनाय फिनजाथाइ जाया
C फिनजाथाइ जाया फिनजाथाइ जाया फिनजाथाइ जाया जायखारनाय
D फिनजाथाइ जाया फिनजाथाइ जाया फिनजाथाइ जाया फिनजाथाइ जाया

A, B, C आरो D धातुफोरनि सोमोन्दै होनाय सोनायफोरनि फिननाय मोननो थाखाय गोजौनि थख’लाइखौ बाहाय।

i. माबेया बांसिन सांयां धातु?

ii. B खौ कपार सालफेटनि गलिलावआव होदेरोब्ला नों मा नुनो मोनगोन?

iii. A, B, C आरो D धातुफोरखौ सांग्रांथिनि हायगा फारियाव साजाय।

फिन :

(i) जोबोद सांग्रां धातुआ B नाथाय बेयो Zn निखुइ खम सांग्रां ।

(ii) B आ आइरन (सोर) निख्रुइसांग्रांसिन जानायलाय कपारनिख्रुइबो सांग्रां। बेखायनो कपार सालफेट गलिलावनिफ्राय कपार धातुखौ B आ दैखारगोन।

B + CuSO4 → Cu + BSO4

(iii) D आ बयनिख्रुइ खम सांग्रां । C आ A निख्रुइ खम सांग्रां, A आ कपारनिखुइ सांग्रां । नाथाइ C आ कपारनिखुइ खम सांग्रां।

बेखायनो, B>A> C> D

4. मोनसे सांग्रां धातुआव दैलाव हाइड्र’क्ल’रिक एसिडखौ होदेरोब्लामाबे गेसआ सोमजियो? आइरणआ दैलाव H2SO जों जानायरासायनारि फिनजाथाइखौ लिर।

फिन :सांग्रां धातुजों दैब्रां हाइड्र’क्ल’रिक एसिड दाजाबदेरोब्ला हाइड्रजेन गेससोमजियो।

बिदिन्थि : Fe + HCI → FeCl3 + H2

5. जिंकखौ आइरण (II) सालफेट गलिलावआव होदेरोब्ला नों मा नुनोमोनगोन? सोमजिनाय रासायनारि फिनजाथाइखौ लिर।

फिन :Zn आ Fe निख्रुइ सांग्रांसिन । बेखायनो आइरण सालफेट गलिलाव आव Zn सोमब्रयोब्ला आइरणआ गलिलावनिफ्राय दैखार जायो आरो आइरण सालफेटनि गोथां गाबा गुफुर जालाङो।

सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 49

1.
i.सडियाम, अक्सिजेन आरो मेगनेसियामनि इलेक्ट्रन फोथा दाथाइखौ लिर
ii.इलेक्ट्रनफोरनि जायखारनायजों Na2O आरो MgOनिसोमजिनायखौ दिन्थि।
iii.बेफोर खोसेफोराव नुजाथिनाय आयनफोरा मा?

फिन :   

(i)

 Metals And Non-Metals Class 10 in Bodo

(ii)

 Metals And Non-Metals Class 10 in Bodo

(iii)

 Metals And Non-Metals Class 10 in Bodo

2. आयनारि खौसेफोराव मानो गोजौ गलिनाय बिन्दो थायो?

फिन : आयनारि खौसेफोराव केटायन आरो एनायननि गेजेराव मोब्लिब थादोम बोकथाबनाय बोलोआ जोबोर गोख्रों। बेनिखायनो आयनफोरखौ आलादा जाहोनी थाखाय थोजासे बिदुं शक्टिनि गोनांथि जायो। बेखायनो बेसोरनि आवलिसिमाया जोबोर बारा।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 53

1. गाहायाव होनायफोरनि बुंफोरथि हो।

(i) खनिमुवा (ii) फेरखोना (iii) खनियारि मैला

फिन :

(i) खनिमुवा: बुहुमनि बिखुंआव धातु मोनसेखौ उदां एबा खौसे थासारिआव मोननो हागौ। बेबादि मुवाफोरखौनो खनिआरि मुवा एबा मानिक (Minerals) बुंनाय जायो। बिदिन्थि हिसाबै NaCl, CaCO3, ZnS, CuOSबाइदि बाइदि।

(ii)फेरखोना: धातु मोनसेखौ बेनि गासैबो खनिआरि मुवानिफ्राय बाङाय खरसायाव बुथुमनो हाया। जायफोर खनिआरि मुवानिफ्राय खम खरसायावनो धातु मोनसेखौ गोथार थासारियाव बुथुमनो हायो। बे खनिआरि मुवाखौनो धातुनि फेरखोना (Ore) बुंनाय जायो। बिदिन्थि: जिंक ब्लेण्ड (ZnS),बक्साइड (AI2O3.2H2O)

(iii) खनियारि मैला (Gangue) :खनिनिफ्राय दिहुननाय उनाव मोनसे धातुनि फेरखोनाजों गोबां गुबुन गुबुन बेसाद एबा मैला गलायनानै थायो। बे नाङिमैलाफोरखौ खनि मैला (Gangue) बुङो। बे मैलाफोरा एसिड आखु गोनां (जेरै-SiO2, P2O5) एबा खारै आखु गोनां (जेरै – CaO, MgCO3, FeO) जानो हागौ।

2.मिथिंगायाव उदां थाथाइयाव मोननाय रोखोमनै धातुनि मुंलिर।

फिन : सना आरो प्लेटिनाम।

3.मोनसे धातुखौ बेनि अक्साइडनिफ्राय मोननो थाखाय मा रासायनारिमावखान्थि बाहायनाय जायो?

फिन : धातुनि अक्साइडफोरखौ अक्सिगारहोना धातुसिम सोलायहोयो। सांग्रांथि थाखोनि गेजेराव थानाय धातुफोरनि अक्साइडखौ कार्बन अक्सिगारनाय मावखान्थिजोंअक्सिगारहोयो।

बिदिन्थि – ZnO(s) + C(s) → Zn(s) + CO(g)

बेनि अनगा सांग्रांसिन धातु जेरै सडियाम, केलसियाम, एलुमिनियाम बाइदिफोरखौ अक्सिगारग्रा मुवा हिसाबै बाहायो। बिसोरो गावनिख्रुइ खमसिन सांग्रां धातुखौ दैखारो।

बिदिन्थि

Fe2O3(s) + 2Al(s) → 2Fe(1) + A12O3(s) + बिदुं ।

सोंनाय – फरा बिजाबनिपेज: 55

  1. जिंकमेगनेसियाम आरो कपार धातुनि अक्साइडफोरखौ गाहायाव होनाय धातुफोरजों फुदुंनाय जादों |
धातु जिंक मेगनेसियाम कपार
जिंक अक्साइड
मेगनेसियाम अक्साइड
कपार अक्साइड
     

 माबेफोरनि बेलायाव जायखारनाय फिनजाथाइ सोमजिगोन?

फिन :

धातु जिंक मेगनेसियाम कपार
जिंक अक्साइड
मेगनेसियाम अक्साइड
कपार अक्साइड
जाया
जाया
जायो
जायो
जाया
जायो
जाया
जाया
जाया

2.माबे धातुफोरा गोरलैयै जामख’वा?

फिन : स’ना आरो प्लेटिनाम।

3.गलाइ धातु (Alloys) फोरा मा?

फिन : एलयआ जाबाय मोननै एबा बांसिन धातुफोर एबा मोनसे धातु आरो धातुनङैनि समान थाथाय गलायथाय। गुदि धातुखौ गिबिआव आवलिहोयो आरो उनाव नांगौ धातु एबा धातुनङैखौ गलिहोफानाय जायो। बेनि उनाव गलायथायखौ गुसु खालामना एल’य सोमजिहोनाय जायो।

सोंथि बिदां (Exercise) पेज: 56

1.गाहायनि माबे जराया जायखारनाय फिनजाथाइ जाहोयो?

(a) NaClगलिलाव आरो कपार धातु

(b) MgCI2गलिलाव आरो एलुमिनियाम धातु

(c) FeSO4गलिलाव आरो सिलभार धातु

(d)AgNO3गलिलाव आरो कपार धातु

फिन : (d)AgNO3 गलिलाव आरो कपार धातु

2. गाहायनि माबे आदबआ सोरनि एवग्रा साराइखौ माराम जानायनिफ्रायहोबथानायाव साबजाथाव?

(a) ग्रीस बाहायनाय (b) गाब फोननाय (c) जिंकनि थोरफो होनाय(d) गोजौनि गासैबो

फिन : (d) गोजौनि गासैबो।

3.मोनसे गुदिमुवाया अक्सिजेनजों फिनजाथाइ जानानै गोजौ गलिनायबिन्दो गोनां मोनसे खौसे सोमजिबाय। बे खौसेआ दैयावबो गलियो। गुदिमुवाया जानो हागौ

(a) केलसियाम     (b) कार्बन (c) सिलिकन     (d) सोर

फिन : (a) केलसियाम

4. जामुनि दुंग्राफोराव टिननि थोरफो होनाय जायो आरो जिंकनि थोरफोहोनाय जाया मानोना

(a) जिंकआ टिननिख्रुइ बेसेनगोनांसिन।

(b) जिंकनि गलिनाय बिन्दोआ टिननिख्रुइ बांसिन।

(c) जिंकआ टिननिख्रुइ सांग्रांसिन।

(d) जिंकआ टिननिख्रुइ खम सांग्रां।

फिन : (c) जिंकआ टिननिख्रुइ सांग्रांसिन

5. नोंनो गंसे हाथुरा, मोनसे बेटारी गंसे बाल्ब, तार आरो गंसे सुइस होनायजादों।

(a) नों धातु आरो धातुनङिफोरनि नमुनाफोरनि गेजेराव फारागखौ दिन्थिनो थाखाय बेफोरखौ माबोरै बाहायगोन?

(b) धातु आरो धातुनङिफोरनि गेजेराव फाराग दिन्थिनायाव बेफोर आनजादफोरनि बाहायजाथावखौ बिजिरना नाय।

फिन : (a) हाथ्रिजों धातुखौ बुयोब्ला दाब्ले जालाङो जेराव धातुनङिआ गुन्दै जालाङो।धातुखौ लाना बेटारि, बाल्ब, टार आरो सुइसजों मोब्लिब सोंख’न बानायोब्ला बाल्बआ जोखाङो नाथाय धातुनङिजों सोंख’न बानायोब्ला बाल्बआ जोङा।

(b) हाथ्रिजों बुनाय मावखान्थिआ बाहाय जाथावसिन जेराव धातुआ दाब्ले जालाङो नाथाय धातुनङिआ बिदि जाया। फारसेथिं धातुनङिकार्बननि महर ग्रेफाइडआ मोब्लिब सोंख’नाव मोब्लिब दैदेनो।

6.मोननै धोरोमारि अक्साइडफोरा मा? मोननै धोरोमारि अक्साइडफोरनिमोननै बिदिन्थि हो।

फिन : जायफोर अक्साइडआ एसिड आरो खारदै मोननैजोंबो फिनजाथाइ जाना धातुनि संख्रि आरो दै सोमजियो बेखौनो मोननै धोरोमारि(Amphoteric) अक्साइड बुङो । बिदिन्थि हिसाबै एलुमिनियाम अक्साइड आरो जिंक अक्साइड।

ZnO + 2HCl → ZnCI2 + H2O

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

7. दैलाव एसिडनिफ्राय हाइड्रजेन दोनखारनाय मोननै धातुफोरनि मुंआरोदोनखारि मोननै धातुफोरनि मुंलिर।

फिन : (i) सांग्रांथि थाखोआव हाइड्र’जेननि गोजौआव थानाय सडियाम आरो मेगनेसियाम बायदि धातुफोरा हाइड्र’जेनखौ दैब्रां एसिदनिफ्राय दैखारो।

(ii) सांग्रांथि थाखोआव हाइड्र’जेननि गाहायाव थानाय कपार, सिलभार बायदि धातुफोरा हाइड्र’जेनखौ एसिडनिफ्राय दैखारा।

8. मोनसे धातु M नि मोब्लिब बिजिरखआरिसोदांनायाव नों माखौ एन,केथड आरो मोब्लिब बिजिरखग्रा हिसाबै लागोन?

फिन : केथ’द हिसाबै गोथार धातु

एन’द हिसाबै गोथारनङैधातु

मोब्लिब बिजिरख’ग्रा हिसाबै धातुनि संख्रि गलिलाव।

9.प्रतुशआ गंसे दाब्लां सामुसआव सालफार पाउडार लानानै बेखौ फुदुंबाय।बियो गाहायनि सावगारियाव दिन्थिनाय बादि सोमजिनाय गेसखौ गंसेआनजाद हासुंखौ बेनि सायाव उल्थायनानै बुथुमबाय।

(a) गेसनि जाथाइया मा जागोन (i) गोरान लिटमास खाखोराव? (ii) सिदोमा लिटमास खाखोराव?

(b) सोमजिनाय फिनजाथाइनि मोनसे समानसु समानथाइ लिर।

फिन : (a) (i) गोरान लिटमास खाखोर – जाथाइ जाया।

(ii) सिदोमा लिटमास खाखोर – गोजा जायो।

(b) S + O2 → SO2 + H2O → H2SO3

10. सोरनि मारामखानायखौ होबथानायनि मोननै राहा लिर।

फिन : माराम जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मोननै राहा : (i) गाब फुननाय (ii) जिंक लिदलानाय एबा गेलभेनाइजेसन।

11.धातुनङिया अक्सिजेनजों अरजाबोब्ला मा रोखोमनि अक्साइडसोमजियो?

 फिन : एसिडआरि अक्साइडफोर।

12. जाहोन हो

(a)प्लेटिनाम, ना आरो सिलभारखौ गहेना बानायनायाव बाहायनाय जायो।

(b) सडियाम, पटासियाम आरो लिथियामखौ थावनि सिङाव दोनथुमनाय जायो।

(c) एलुमिनियामआ जोबोद सांग्रां धातुब्लाबो बेखौ संनाय दो बानायनायाव बाहायनाय जायो।

(d) बिजिरखनाय मावखान्थियाव कार्बनेट आरो सालफाइड फेरखोनाफोरखौ सरासनस्रायै अक्साइडआव सोलायनाय जायो।

फिन : (a) प्लेटिनाम, स’ना आरो सिलभारफोरा सांग्रांथि गैया आरो बिसोरनि बिखुंआ गोजों।

(b) सडियाम, पटासियाम आरो लिथियामफोरा जोबोत सांग्रां । बाराव लाखिब्ला बिसोरो अर जोखाङो।

(c) एलुमिनियामआ गावनि बिखुंआव सांग्रांथि गोयै एलुमिनियाम अक्साइड थोरफो सोमजियो।

(d) अक्साइडसिम सोलायनाय उनाव धातुसिम जिरख’नो गोरलै जायो।

13 नों नुबाय जानांगौ मोलथिया (tarnished) कपारनि आइजेंफोरखौलेबु एबा थिनथ्लांनि बिदैजों साफा खालामनाय जायो। गोखै मुवाफोराआइजें साफा खालामनायाव मानो गोहोम गोनां बेखेव।

फिन : कपारनि आयजेंफोरा कपार कार्बनेटनि गोथां थोरफो दायो। कपार कार्बनेटा नारेंनि इसे गुरै एसिड (tamarind Juice) जोंगलियोखायनो कपारनि आयजेंफोरखौलेबु एबा थिनथ्लांनि बिदैजोंसाफा खालामनाय जायो।

14. धातु आरो धातुनङिफोरखौ बेसोरनि रासायनारिधोरोमनि सायाव बिथाखालामनानै फाराग दिन्थि।

फिन :

धातु   धातुनङि
1. धातु फोरा खालिधातुनङिफोरजोंल’ फिनजाथाइखालामो। 1. धातुनङिफोरा धातु आरो धातुनङि मोननैजोंबो फिनजाथाड खालामो।
2. मोब्लिब रासायनारिथाखोआव H निगोजौआव थानाय धातुफोरा एसिडजों फिनजाथाइ खालामोब्ला हाइड्रजेन गेस सोमजिहोयो। 2.धातुनङिफोरादैब्रां एसिडजोंफिनजाथाइ खालामानाथाय गोसाअक्सिजाबग्रा एसिडजों जाथाइखालामो।
3. धातुफोरा खारदै आखुनि अक्साइडसोमजिहोयो बेफोरोदैजोंफिनजाथाइ खालामना खारै गुबैसोमजिहोयो। 3. धातुनङिफोरा एसिड आखुनिअक्साइडसोमजिहोयोबेफोरो दैजों फिनजाथाइजाना एसिड सोमजिहोयो।
4. धातुफोरा क्लरिनजों फिनजाथाइजानाइलेकट्रन अरजाब क्लराइडसोमजिहोयो। 4. धातुनङिफोरा लोगो अरजाबखौसे सोमजिहोयो।  
5. खायसे धातुफोरा इलेक्ट्रनअरजाबग्राहाइड्राइड सोमजिहोयो। 5. धातुनङिफोरा लोगो अरजाबखौसेहाइड्राइड सोमजिहोयो।  

15. सासे मानसिया स’नारिनि फाव लानानै न’न’ थांदोंमोन। बियो गोजामआरो गाज्रि जानाय स’नानि गहेनाफोरखौ मोदानहोफिननायनि खोथा होदोंमोन। सासे सन्देह गैयि आइजोआ स’नानि आसान जराखौ बिनो होदोंमोन जायखौ बियो माबेबा गलिलावआव गोदोहोदोंमोन। आसानफोरा गोदान बादि जोंख्लाबदोंमोन नाथाय बेसोरनि लिरथाइया गोख्रोङैखमिलांदोंमोन।आइजोआ गाबामोखां जादोंमोन नाथाय नंखाय जुक्ति होनानै उनाव मानसिया हाखुदाखु ओंखारलांदोंमोन।नों बियो बाहायनाय गलिलावनि आखुखौ संदाननो हागोन नामा?

फिन : बियो बाहायनाय गलिलावआ एकुवा-रेजिया, जेराव गोसा सालफिउरिक आरो गोसा नाइट्रिक एसिदनि गलायथिया 3:1 रुजुथाइयाव थायो। बियो स’नाखौ आवलिहोयो।

16. कपारखौ मानो गुदुंदै दोनग्रा टेंकि बानायनायाव बाहायनाय जायोआरोष्टीलखौ बाहायनाय जाया मानो? (आइरणनि मोनसे गलाइ धातुनिमुंलिर।)

फिन : स्टिलआ गुदुं दैजों फिनजाथाइ जायो नाथाय कपारआ जाया।

3Fe(s) + 4H2O → Fe3O4 (s) + 4H2(g)

Cu +गुदुं दै →जाथाइजाया

आयरननि मोनसे गलाइ धातुआ ष्टील जेराव आयरनजों 0.05% फ्राम कार्बन गलायनाय थायो।

NCERT Science Class 10 Chapter-3 Video Tutorials in Bodo Medium

For NCERT E Books : Click Here

Recent Articles

SVAYEM Scheme Assam 2020 – Eligibility Criteria & Application Form

Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment (SVAYEM) Yojana announced by the Hon’ble Finance Minister of Assam in his budget speech on...

Assam Orunodoi Scheme Apply– Arunodoi Scheme Eligibility, Application Form

Assam Arunodoi Scheme 2020 @ finance.assam.gov.in | Orunodoi Financial Assistance, Eligibility: Arunodoi Scheme or Orunodoi Scheme is an upcoming scheme under...
Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox