Science Class 10 Bodo Medium

Chapter:11 The Human Eye and The Colorful World | मानसिनि मेगन आरो रंगिना-संगिना बुहुम

The Human Eye and The Colorful World Class10 Science in Bodo The Human Eye and The Colorful World Class10 Science in Bodo Solution सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 190 1. मेगननि गोरोबहोनाय गोहो…

Continue Reading Chapter:11 The Human Eye and The Colorful World | मानसिनि मेगन आरो रंगिना-संगिना बुहुम

Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

Light Reflection and Refraction Class 10 Science in Bodo Light Reflection and Refraction Class 10 Science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 168 1. गंसे खरलेब आयनानि गाहाइ फ'कासआ माखौ बुङो? फिन…

Continue Reading Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

खोन्दो – 9 फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय Heredity and Evolution class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 143 1.जुदि मोनसे लैखोन (trait) A आ मोनसे आथोनारि नङिआजायग्राहारिसानि मोनसे जिबनि 10% हिसाबै थांना थायो…

Continue Reading Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

Chapter:8 How do Organisms Reproduce? | जिबफोरा माबोरै आजायो?

खोन्दो – 8 जिबफोरा माबोरै आजायो? How do Organisms Reproduce class 10 science Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 128 1. आजायनायाव DNA नमुना दानायनि गोनांथिया मा? फिन : मोनसे जिबख्रिनि जिबख्रि मिरुनि फोलेरारि आखुथाइ…

Continue Reading Chapter:8 How do Organisms Reproduce? | जिबफोरा माबोरै आजायो?

Chapter:7 Control and Coordination | सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय

खोन्दो – 7 सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय Control and Coordination class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 119 1. गाव मावफुंनाय जाथाइ आरो थाबायनायनि गेजेराव मा फाराग दं? फिनः गाव मावफुंनायथाबायनाय1. गाव मावफुंनाय…

Continue Reading Chapter:7 Control and Coordination | सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय

Chapter: 6 Life Processes | जिउ बिखान्थि

खोन्दो-6जिउ बिखान्थि Life Processes Class 10 science in Bodo Medium सोंनाय – फराबिजाबनि, पेज: 95 1. मानसिबादि बांजिबख्रिआरि जिबनि अक्सिजेननि गोनांथिखौ सुफुंनो गोसारलानाया (diffusion) मानो थोजासे नङा? फिनः जों बांदि बां जिबख्रिआरि जिउआरिनिआव…

Continue Reading Chapter: 6 Life Processes | जिउ बिखान्थि

Chapter: 5 Periodic Classification of Elements | गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय

खोन्दो-5 गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय  Periodic Classification of Elements Class 10 in Bodo सोंनाय – फराबिजाबनि, पेज: 81 1.  ड'बेरिनारनि थामअरजाबा निउलेण्डसनि अक्टेभनि जौथंआवबो हाबफादेरो नामा?  रुजु आरो दिहुन। फिन: ड'बारेइनारनि ट्रायडखौ निउलेण्डनि डाइन ज'थायआवबो…

Continue Reading Chapter: 5 Periodic Classification of Elements | गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय

Chapter: 4 Carbon and Its Compounds | कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर

खोन्दो-4 कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर Carbon and Its Compounds Class 10 science in Bodo सोंनाय – फराबिजाबनि, पेज: 61 1.कार्बन डाइअक्साइडनि इलेक्ट्रन फोथा दाथाइया मा जागोन जायनि फरमुलाया CO2? फिन : 2.मोनदाइन…

Continue Reading Chapter: 4 Carbon and Its Compounds | कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर

Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -3धातु आरो धातुनङिफोर Metals And Non-Metals Class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 40 1.मोनसे धातुनि बिदिन्थि हो जाय i. सरासनस्रा दुंथाइयाव लाव लाव। ii. गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजायो। iii. बिदुनि…

Continue Reading Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

Chapter:2 Acids Bases And Salts | एसिड, खारदै आरो संख्रि

खोन्दो -2 एसिड, खारदै आरो संख्रि acids bases and salts class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 18 1.नोंनो गंथाम आनजाद हासुं होनाय जादों। बेफोरनि गंसेआव सावनाय दै(distilled water ) आरो…

Continue Reading Chapter:2 Acids Bases And Salts | एसिड, खारदै आरो संख्रि