Chapter:10 Light Reflection and Refraction | सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय

Light Reflection and Refraction Class 10 Science in Bodoसोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 168

Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

खोन्दो – 9 फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

Chapter:8 How do Organisms Reproduce? | जिबफोरा माबोरै आजायो?

खोन्दो – 8 जिबफोरा माबोरै आजायो?

Chapter:7 Control and Coordination | सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनाय

खोन्दो – 7 सामलायनाय आरो लोब्बालाखिनायसोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 119

Chapter: 6 Life Processes | जिउ बिखान्थि

खोन्दो-6जिउ बिखान्थिसोंनाय – फराबिजाबनि, पेज: 95

Chapter: 5 Periodic Classification of Elements | गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय

खोन्दो-5 गुदिमुवाफोरनि आन्थोरारि थाखोराननाय सोंनाय –...

Chapter: 4 Carbon and Its Compounds | कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर

खोन्दो-4 कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर

Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -3धातु आरो धातुनङिफोरसोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 40

Chapter:2 Acids Bases And Salts | एसिड, खारदै आरो संख्रि

खोन्दो -2 एसिड, खारदै आरो संख्रिसोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज:...