Chapter: 6 Life Processes | जिउ बिखान्थि

खोन्दो-6जिउ बिखान्थि Life Processes Class 10 science in Bodo Medium सोंनाय – फराबिजाबनि, पेज: 95 1. मानसिबादि बांजिबख्रिआरि जिबनि अक्सिजेननि गोनांथिखौ सुफुंनो गोसारलानाया (diffusion) मानो थोजासे नङा? फिनः जों बांदि बां जिबख्रिआरि जिउआरिनिआव…

Continue Reading Chapter: 6 Life Processes | जिउ बिखान्थि

Chapter:1 Real Numbers | नंगुबै अनजिमाफोर

खोन्दो -1नंगुबै अनजिमाफोर Real Numbers Class 10 Maths in Bodo NCERT Class 10 Maths chapter 1 सोनाय बिदां 1.1 1. इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहायः (i) 135 आरो…

Continue Reading Chapter:1 Real Numbers | नंगुबै अनजिमाफोर

Chapter: 4 Carbon and Its Compounds | कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर

खोन्दो-4 कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर Carbon and Its Compounds Class 10 science in Bodo सोंनाय – फराबिजाबनि, पेज: 61 1.कार्बन डाइअक्साइडनि इलेक्ट्रन फोथा दाथाइया मा जागोन जायनि फरमुलाया CO2? फिन : 2.मोनदाइन…

Continue Reading Chapter: 4 Carbon and Its Compounds | कार्बन आरो बेनि खौसेमुआफोर

Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -3धातु आरो धातुनङिफोर Metals And Non-Metals Class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 40 1.मोनसे धातुनि बिदिन्थि हो जाय i. सरासनस्रा दुंथाइयाव लाव लाव। ii. गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजायो। iii. बिदुनि…

Continue Reading Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर