Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय

खोन्दो – 9 फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय Heredity and Evolution class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 143 1.जुदि मोनसे लैखोन (trait) A आ मोनसे आथोनारि नङिआजायग्राहारिसानि मोनसे जिबनि 10% हिसाबै थांना थायो…

Continue Reading Chapter:9 Heredity and Evolution | फोलेरफारि आरो फारिजौगानाय