Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर

खोन्दो -3धातु आरो धातुनङिफोर Metals And Non-Metals Class 10 science in Bodo सोंनाय – फरा बिजाबनि, पेज: 40 1.मोनसे धातुनि बिदिन्थि हो जाय i. सरासनस्रा दुंथाइयाव लाव लाव। ii. गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजायो। iii. बिदुनि…

Continue Reading Chapter:3 Metals And Non-Metals | धातु आरो धातुनङिफोर